About

ร้านเฮือนม่วนใจ๋เริ่มก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยมีเชฟจรัญ ธิพึง เป็นผู้ควบคุมด้านอาหาร ซึ่งเป็นเชฟที่มีประสบการณ์ด้านอาหารเหนือมายาวนานกว่า 30 ปี และมีโอกาสไปออกรายการเชฟกระทะเหล็กในปี 2556 จึงทำให้เฮือนม่วนใจ๋เริ่มเป็นที่รู้จักตั้งแต่นั้นมา

หลังจากนั้นก็มีโอกาสไปออกรายการต่างๆ อาทิเช่น รายการคุณพระช่วย ในเทป สอนทำแกงโฮะ อีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการแปรรูปอาหารในเมนูต่างๆ อีกมากมาย

รางวัลที่ได้รับ

— “Charan Thipung, chef of Huen Muan Jai, Bib Gourmand in the MICHELIN Guide 2020”

– “Charan Thipung, chef of Huen Muan Jai, Bib Gourmand in the MICHELIN Guide 2021”

%d bloggers like this: